Logotypy UE, RP, Województwo Śląskie, EFS
FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
PN. „DOSKONALENIE ZAWODOWE KLUCZOWYCH PRACOWNIKÓW SYSTEMU POMOCY SPOŁECZNEJ NA TERENIE MAKROREGIONU II” PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna

Zakres podawanych danych jest zgodny z załącznikiem nr I do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. U. UE. z 2013 r. L 347/470).

(na wskazany adres zostanie przesłana informacja o zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu)
zatrudnionych w instytucji zgłaszającej (etatów)
w chwili przystąpienia do projektu
Lista gmin województwa śląskiego zaliczonych do kategorii 3 DEGURBA dostępna jest pod adresem: www.rops-katowice.pl.


Logo rops
Projekt i realizacja systemu - zatorski.eu